Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
LNO

LNO

Menu
Al Sus Im Ketem Al Hametzach : Une belle ballade en Yiddish

Al Sus Im Ketem Al Hametzach : Une belle ballade en Yiddish

 

 

Ha'im ra'ita et hasus hanehedar hazeh?
Rutz el hayarid maher uk'neh li sus kazeh
im ketem al hametzach
vechetem al hagav
use'arah shel kesef zoheret bazanav"
Kach amar lo haparitz, lemoshke hasayas
venatan lo me'ah rubal sheyetze miyad.

Holech lo Moshke layarid ve'oi eizeh mazal
leyad pundak omed lo goy im sus lavan kana"l
im ketem al hametzach
vechetem al hagav 
use'arah shel kesef zoheret bazanav
vehagoi, bachur tza'ir, nitzav lo vehozeh
umitachat lis'famo hu shar nigun kazeh:

Ay-ay-ay...

"Na lem'deni et hashir, aseh na li tovah"
kach omer lo Moshke, vehagoy - befiv t'shuvah:
"teshalem li kodem
k'mo shemekubal
mechiro shel hanigun hu chamishim rubal"
Moshke et tz'roro motzi umeshalem miyad
ve'acharei dakah sharim shneihem ke'ish echad.

Ay-ay-ay...

Hashirah chalfah avrah umoshke az niz'kar:
"hey, bechamah ya'aleh li zeh hasus hanehedar?
im ketem al hametzach
vechetem al hagav
use'arah shel kesef zoheret bazanav"

"Me'ah rubal" sach hagoy umoshke az meshiv:
"chamishim shilamti kvar, eten od chamishim"
"lo lo lo valo tzochek hagoy po yesh mis'char hagun
t'murat hachamishim kibalta kvar et hanigun
zeh lo holech beyachad
veshir eino chinam."

Hitzni'a moshke et tz'roro vehis'talek misham
tiyel bein duchanei hashuk lerega lo amad
ule'atzmo zimer hu et hashir asher lamad:

Ay-ay-ay...

Mamash me'ever layarid a-ho eizeh mazal!
Omed lo goy acher bich'lal im sus lavan/mamash kana"l
im ketem al hametzach
vechetem al hagav
use'arah shel kesef zoheret bazanav
Vehagoy mashmi'a shir hak'shivu veshim'u
min nigun shehu hem'shech shel hanigun hahu:

Ay-ay-ay...

"Na lem'deni et hashir, aseh na li tovah"
kach omer lo Moshke, vehagoy - befiv t'shuvah:
"teshalem li kodem
k'mo shemekubal
mechiro shel hanigun hu chamishim rubal"
Moshke et tz'roro motzi umeshalem miyad
ve'acharei od rega/dakah (hem) sharim shneihem ke'ish echad.

Uchshegamru lashir shuv hu niz'kar:
"hey, kamah ya'aleh li zeh hasus hanehedar
"Me'ah rubal" sach hagoy umoshke "ay ay ay
chamishim shilamti ve'osif et hamagafai."
"lo lo valo hasus lachud me'ah rubal oleh
chamishim shilamta li al hanigun hazeh"

Ay-ay-ay...

Chozer lo Moshe bli hasus vehaparitz ahah
chovet bo vezorek oto mitoch ha'achuzah
im ketem al hametzach vechetem al hagav
ve'acharav megorashim ishto veyeladav
ubadrachim bein kfar lich'far bein ya'ar levein ir
gam bara'av vegam bach'for hem lo chadlu lashir:

Ay-ay-ay...

Veyom echad achrei shanim higi'u bedarkam
el ir hafelech bah yashav harav hamefur'sam
harav yashav benachat na'atz bahem mabat
yetz'u az kochavim sh'loshah shel motza'ei shabat
sha'al "minayin/me'ayin batem ule'an telchu lalun?"
Vehem nisu lomar lo ach yatza lahem nigun:

Ay-ay-ay...

Tzachaku saviv ha'avrchim tzachaku hachasidim
aval etzel harav bametzach za'u hav'ridim
hikah harav al shulchano
uvekolo hir'im:
"Ha'omnam char'shim atem ha'im einchem shom'im?
harei el hanigun hazeh chikinu mitamid
oto nashir k'sheyavo mashi'ach ben david"

Ay-ay-ay...